Meteen naar de inhoud

MPS®-methode

Handleiding MPS®-methode

Beschrijf de handshakes in een zorgproces met aanbevelingskaarten en breng de samenhang in beeld op een flowchart. Het zorgproces wordt in een andere volgorde in kaart gebracht dan dat je het leest.
Handleiding MPS®-methode...
2
2
3
3
4
4
Breng de behandeling met follow-up in kaart: dit is een lineair proces
Breng de behandeling met follow-up in kaart: dit is een lineair proces
Kies een diagnose of een groep bij elkaar passende aandoeningen die veel voorkomen
  Maak een flowchart o.b.v het format, met per aanbevelingskaart een gekleurde vorm 
Kies een diagnose of een groep bij elkaar passende aandoeningen die veel voorko...
Beschrijf de start van het zorgproces met kaarten uit de intake
Beschrijf de start van het zorgproces met kaarten uit de intake
Intake
Intake
Analyse
Analyse
Behandeling
Behandeling
Evaluatie
Evaluatie
1
1
Anamnese
Anamnese
1
1

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderz...
1
1
Vragenlijsten
Vragenlijsten
1
1

Vitale
parameters

Vitale...
2
2

Functie
onderzoek

Functie...
2
2

Beelden
(o.a. radiologie)

Beelden...
2
2

Laboratorium onderzoek

Laboratorium onder...
2
2

Kweken (bacteriologie)

Kweken (bacteriolo...
2
2

Weefsel (pathologie)

Weefsel (pathologi...
2
2

Medicatie

Medicatie
3
3

Ingrepen

Ingrepen
3
3

Functioneel

Functioneel
3
3

Follow-up

Follow-up
4
4
Diagnose
Diagnose
4
4
De onderzoek-handshake is altijd het laatste onderdeel dat in kaart gebracht wordt, dit is een cyclisch proces en daarmee lastig te definiëren, het helpt als je toe kunt werken naar een diagnose. Begin nooit met de starten-handshake met intake-vormen! Dan loop je vast bij de onderzoeken.
 
De processtap 'Evaluatie' komt voor bij iedere handshake van het zorgproces en wordt tegelijk met die handshake gedefinieerd. Zo wordt de start afgesloten met een differentiaaldiagnose, aan het einde van de onderzoeken volgt een diagnose en na een behandeling komt een follow-up. 'Samen beslissen' is een belangrijk onderdeel van een zorgproces en wordt beschreven in de evaluatie.
 
De MPS®-app is ingedeeld volgens het MPS®-model, zie bovenstaand raster. Via een app-richtlijn in de app bereik je de processtappen met daarin de aanbevelingskaarten. Op het beginscherm van de apprichtlijn staat een flowchart, die toont de volgorde van de onderdelen. Per handshake kun je meerdere vormen met verschillende kleuren gebruiken. Koppel aan de flowchart-vormen een link naar de betreffende aanbevelingskaart, zodat ze aangeklikt kunnen worden: dan ga je naar een uitgeklapte kaart. Nadat je in een flowchart de hoofdlijnen uitgezet hebt kun je de kaarten gaan uitwerken.
De onderzoek-handshake is altijd het laatste onderdeel dat in kaart gebracht wordt, dit is...
Handleiding MPS®-flowchart

Een handshake betreft een significant contact tussen zorgprofessional en patiënt. Dit contact kan uit meerdere bezoeken bestaan, bijvoorbeeld verschillende onderzoeken die bij elkaar horen. Op de flowchart beschrijf je de handshakes en breng je de samenhang in beeld. Een handshake kan meerdere aanbevelingskaarten bevatten uit verschillende processtappen (met verschillende kleuren).
Een flowchart bevat grofweg vier onderdelen (dat kan echter variëren), deze onderdelen worden in een andere volgorde in kaart gebracht dan dat je ze leest. Je begint halverwege met het formuleren van de (be)handeling en werkt dan naar het einde toe. Pas nadat je de follow-up in de uitkomst-handshake hebt beschreven begin je met de beschrijving van het starten.
Handleiding MPS®-flowchart...
Starten
Hoe is bij het eerste patiëntcontact de overdracht naar dit zorgproces?
  • Waar komt de informatie voor dit zorgproces vandaan?
  • Wie verwerkt de informatie?
Dit is het derde onderdeel dat je gaat beschrijven. Eerst beschrijf je een veel voorkomende (be)handeling. In de follow-up definieer je een uitkomstmaat: welk probleem heb je opgelost met de (be)handeling en hoe meet je dat? Pas als je de meten-handshake gedefinieerd hebt ga je de starten-handshake beschrijven. Om te bepalen of de uitkomst een verbetering is beschrijf je een nulmeting bij de start.
Starten...
Onderzoeken
Hier beschrijf je welke aanvullende informatie er verzameld kan worden en waar die vandaan komt. Dit is laatste onderdeel dat je beschrijft. Pas als je het (be)handelen en starten hebt beschreven kun je die met elkaar verbinden door de benodigde onderzoeken te beschrijven. Als je niet weet bij welke diagnose en (be)handelingen je uit wilt komen kun je hier de weg kwijtraken.Hier beschrijf je ook hoe je de diagnose stelt. Een belangrijk onderdeel op de overgang onderzoeken-handelen is 'Samen beslissen'.
Onderzoeken...
Handelen
Dit is een heel praktisch onderdeel: hier beschrijf je wat je nodig hebt voor de (be)handeling en hoe je deze uitvoert. Dit is het eerste onderdeel dat je van een zorgproces gaat beschrijven. Dit is een lineair proces met maar enkele handshakes en daarom eenvoudig uit te werken. Als je dit onderdeel in kaart hebt is het later makkelijker om de aanloop (starten en onderzoeken) te beschrijven.
Handelen...
Uitkomst
Iedereen wil snel beter zijn. In dit onderdeel wordt het doel beschreven dat je wilt bereiken met het zorgproces. In dit onderdeel beschrijf je ook hoe je kunt bepalen of de patiënt er beter van geworden is.
Uitkomst...
Bij het beschrijven van de verschillende onderdelen op een flowchart kies je telkens een van de vormen uit het MPS®-model. Je zult merken dat je per handshake verschillende kleuren en dus verschillende aanbevelingskaarten nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het (be)handelen is er vaak een work-up met o.a. laboratoriumonderzoek: dit is een oranje vorm met nummer 2 in de flowchart, maar staat toch tussen blauwe (be)handel vormen met nummer 3.

De vier hier beschreven handshakes zijn slechts een suggestie: het staat je vrij om meer of minder handshakes te definiëren. Zorg is maatwerk en de flowcharts dienen naadloos aan te sluiten bij hoe jij met je team wilt werken. Als je een Professional Workflow in kaart brengt kies je voor andere handshakes bv.: Vragen van patiënten / Poli-afspraken maken / Onderzoeken (achtergronden en afspraken maken) / Behandelingen (uitleg en documentatie-voorbeelden) / Werkzaamheden op de afdeling
Bij het beschrijven van de verschillende onderdelen op een flowchart kies je telkens een va...
Handleiding definiëren aanbevelingskaarten

Een handshake in een zorgproces wordt beschreven op aanbevelingskaarten.
Op een aanbevelingskaart staan drie soorten kernpunten: 
  1. Proces-punten: hoe wordt een procedure door een zorgprofessional uitgevoerd
  2. Patiënt-punten: welke informatie geef je de patiënt
  3. Data-punten: wat documenteer je in het zorg-informatiesysteem
Handleiding definiëren aanbevelingskaarten...
Ingeklapte aanbevelingskaart

De titels van de kernpunten staan onder elkaar op een ingeklapte aanbevelingskaart. Meestal heeft een ervaren zorgprofessional genoeg aan deze 'checklist'.

De tekst van een Data-punt kan direct gekopieerd worden vanaf een ingeklapte kaart.
Ingeklapte aanbevelingskaart...
Uitgeklapte MPS®-kaart

Door op een ingeklapte aanbevelingskaart te klikken klapt deze uit en worden alle details getoond.
De tekst van het Data-punt kan met een copy-knop naar het zorg-informatiesysteem gekopieerd worden. Als er een code is wordt deze mee gekopieerd.

In het kader van opleidingen en het wegwijs maken van nieuwe zorgprofessionals komen deze gedetailleerde kaarten goed van pas.

Door de kaarten te gebruiken als 'contract management' bij het maken van afspraken tussen afdelingen en/ of zorg echelons weet men wat er over-en-weer van elkaar verwacht mag worden. De MPS®-app kan via ieder device met internettoegang gebruikt worden, ook buiten de organisatie.

Door de transparantie kan men met elkaar meekijken. Zo wordt het makkelijker om taken van elkaar over te nemen. Ook de 'verlengde arm' waarin taken gedelegeerd worden krijgt zo een veel stevigere basis.
Uitgeklapte MPS®-kaart...
Disclaimer

MPS® is een geregistreerd merk van Rommed B.V. in Hilversum. buiten de MPS®-app mag dit merk in combinatie met de beschrijving van het MPS®-model en de MPS®-methode alleen na toestemming en met bronvermelding naar het handboek van Jan Rombout gebruikt worden.
Disclaimer...
Differentiaal diagnose
Differentiaal di...
4
4

Samen
beslissen

Samen...
4
4
    Titel aanbevelingskaart


     Titel Proces-punt

     Titel Patiënt-punt

     Titel Data-punt
Titel aanbevelingskaart...
    Titel aanbevelingskaart
     Subtitel
Titel aanbevelingskaart...
Titel Proces-punt
Beschrijving van de procedure zoals die wordt uitgevoerd
Titel Proces-punt...
Code (indien ingevuld)
Code (indien ingevuld)
Titel Patiënt-punt
Beschrijving van welke informatie de patiënt krijgt
Titel Patiënt-punt...
Code (indien ingevuld)
Code (indien ingevuld)
Wat er in het
zorg-informatiesysteem
gedocumenteerd wordt
Wat er in het...
Code (indien ingevuld)
Code (indien ingevuld)
Titel Data-punt
Titel Data-punt
Viewer does not support full SVG 1.1